حسین یوسفی نژاد
Contact me
My Profile
Blog Author(s) حسین یوسفی نژاد
Previous Months Home Archive اسفند ۸٩ More ...
      ایا می دانید؟ ()
چیستان by: حسین یوسفی نژاد

چیستان های قرانی

1-کدام سوره ای است که خلاصه قران است و ده نام دارد؟

2-اسلحه دانشمند که همنام یکی از سوره های قران است چیست؟

3-ان چیست که اشرف دین است اولش (ب)و اخرش (سین) است؟

4-کدام زمینی که یک بار افتاب بر ان تابیده است؟

5-کدام سوره است که همنام پایتخت یکی از کشورهاست؟

6-کدام پیامبر به خاطر حمایت از عفاف به شهادت رسید؟

7-از کدام ایه قران استفاده می شود که 10=7+3است؟

8-کدام سوره است که همنام یکی از فروع دین است؟

9-کدام سوره قران است که همنام یکی از فلزات است؟ 

10-کدام یک از سوره های قران یک کسره دارد؟

11-سفر فضایی پیامبر چه نام داشت؟

12-نام دیگر سوره نور چیست؟

13-نام دیگر سوره احزاب چیست؟

14-ان چیست که از نظر قران از قتل بالا تر است؟

چیستان های احکام

15-یکی از پاک کننده هاست که اگر حرف اولش را برداریم وسیله جنگی می شود؟

16-مسجدی ساختم بلند پایه 8 در افتاب و 9در سایه؟

17-از واجبات نماز که اگر حرف اول ان را بر داریم یکی از شهر های عربستان می شود؟

18-یکی از فروع دین است که اگر حرف اولش را برداریم نام نوعی فلز می شود؟

19-ان چیست که اصلش مستحب است ولی فرعش واجب است؟

20-یکی از مقدمات نماز است که از هر طرف خوانده شود همان است؟

21-ان چیست که خوردن ان جنگ با خداست؟

22-کدام سفری است که در عمر یک بار برای برخی از افراد واجب می شود؟

23-کدام پاک کننده ای است که می تواند همه نجاسات را پاک کند؟

24-کدام یک از مبطلات وضو است که مربوط به تماس بدنی است؟

چیستان های نماز

25-اولین رکن نماز چیست؟

26-اولین ذکر نماز چیست؟

27-نماز های یومیه چند بسم الله دارد؟

28-نماز های یومیه چند تشهد دارد؟

29-در نماز های یومیه چند سوره خوانده می شود؟

30-نماز های یومیه مسافر چند رکعت است؟

31-دعوتنامه نماز های یومیه چیست؟

32-کدام نماز سوره ندارد؟

33-کدام نماز دو قنوت دارد؟

34-کدام نماز 9قندت دارد؟

چیستان های اخلاقی

35-ان چیست که اگر بریزد نمی شود جمع کرد؟

36-ان چیست که از شخص مودب زودتر وارد خانه می شود؟

37-ان چیست که اگر از دست بدهیم دیگر پیدا نمی شود؟

38-ان چیست که اگر برود دیگر بر نمی گردد؟

39-ان چیست که از عسل شیرین تر واز زهر تلخ تر است؟

چیستان های پیامبران

40-کدام پیامبری است که هیچ قوم و عشیره ای نداشت؟

41-کدام پیامبر بود که پدر نداشت؟

42-کدام پیامبر است که در کودکی پیامبر شد؟

43-کدام پیامبر بود که برادرانش او را به چاه انداختند؟

44-کدام پیامبر بود که شمشیر و زره می ساخت؟

45-کدام پیامبر را خداوند در شکم نهنگ حفظ کرد؟

46-قبر کدام پیامبر در خوزستان است؟

47-کدام پیامبر کشتی ساخت؟

48-کدام پیامبر خواب یازده ستاره را خواب دید؟

49-کدام پیامبران هم اکنون زنده هستند؟

50-کدام پیامبر الگوی صبر بود؟

51-کدام پیامبر دوازده پسر داشت؟

52-کدام پیامبر افراد کور راشفا می داد؟

53-کدام پیامبر به سفر اسمانی رفت؟

54-همسر کدام پیامبر بدون پدر ومادر بدنیا امده بود؟

55-کدام پیامبر بود که در گهواره سخن می گفت؟

چیستان های گوناگون

56-کار چه کسی بیشتر لگد مال می شود؟

57-بند پوتین چند سوراخ دارد؟

58-اخر دنیا چیست؟

59-کدام کلیدی است که به هیچ دردی نمی خورد؟

60-چطور متوا با خودکار قرمز ابی نوشت؟

 

 

جواب1=سوره حمد

جواب2=قلم

جواب3=قران که با حرف (ب)شروع می شود وباحرف(سین) تمام می شود.

جواب4=زمین رود نیل که حضرت موسی ویارانش از ان عبور کردند.

جواب5=سوره روم

جواب6=حضرت یحیی

جواب7=سوره بقره ایه 196

جواب8=سوره حج

جواب9=سوره حدید(اهن)

جواب10=سوره توحید

جواب11=معراج

جواب12=عفاف

جواب13=حجاب

جواب14=فتنه

جواب15=زمین

جواب16=17رکعت نماز یومیه

جواب17=سجده

جواب18=خمس

جواب19=سلام

جواب20=وضو

جواب21=ربا

جواب22=حج

جواب23=استحاله

جواب24=تماس با بدن مرده

جواب25=نیت

جواب26=تکبیرةالاحرام

جواب27=20

جواب28=9بار

جواب29=20

جواب30=11رکعت

جواب31=اذان

جواب32= میت-احتیاط-غفیله               

جواب33=میت

جواب34=عیدفطروقربانونماز باران

جواب35=ابرو

جواب36=سلام

جواب37=عمر

جواب38=سخن از دهان اگر خارج شود دیگر بر نمی گردد.

جواب39=زبان

جواب40=حضرت ادم

جواب41=حضرت عیسی

جواب42=حضرت عیسی

جواب43=حضرت یوسف

جواب44=حضرت داوود

جواب45=حضرت یونس

جواب46=دانیال در شوش 

جواب47=حضرت نوح

جواب48=حضرت یوسف

جواب49=حضرت خضر و حضرت عیسی

جواب50=حضرت ایوب

جواب51=حضرت یعقوب

جواب52=حضرت عیسی

جواب53=حضرت محمد

جواب54=حضرت ادم

جواب55=حضرت عیسی

جواب56=کفاش

جواب57=سوراخ ندارد

جواب58=حرف الف(ا)

جواب59=کلید برق

جواب60=کلمه ابی می توان نوشت

 

 

 

به پایان امد این دفتر حکایت همچنان باقی است

والسلام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Comments ()
Recent Posts چیستان ایا میدانید؟ به پرشین بلاگ خوش آمدید
My Tags  
My Friends   باشگاه مدیران و متخصصان My Pardis